Werkwijze

Werkwijze Fresh Unieke Mondzorg

In een vertrouwensrelatie tussen enerzijds haar mondzorgverleners en anderzijds haar cliënten en allen die de cliënten professioneel of op vrijwillige basis zorg verlenen, ligt volgens Fresh Unieke Mondzorg de kern van goede preventieve en curatieve mondzorg. Om die vertrouwensrelatie op te bouwen en te handhaven vindt Fresh Unieke Mondzorg langdurige samenwerking erg belangrijk. 

De mondzorgverleners van Fresh Unieke Mondzorg zijn opgeleid om goed te luisteren naar een cliënt/familielid/arts/verzorgende en houden rekening met diens wensen en mogelijkheden. Daardoor kunnen zij de specifiek voor iedere cliënt benodigde en geschikte zorg bieden, ongeacht de woon- of verblijf locatie van de cliënten.

Onze werkwijze
Fresh Unieke Mondzorg levert individueel toegesneden mondzorg. Een tandarts stelt daartoe een concept voor een individueel mondzorgplan op. Daarbij staan het individu, zijn welbevinden, zijn levenskwaliteit en de kwaliteit van de zorgverlening centraal. Kwaliteit van de zorgverlening is vanuit het cliëntperspectief meer dan fysiek technisch goed uitgevoerde preventieve en curatieve behandelingen. De zorgverlening dient gepaard te gaan met een goede bejegening en attitude, met voldoende informatievoorziening, met adequate nazorg en met zorgvuldig beheer van persoonlijke informatie. Het concept van het individuele mondzorgplan bespreekt de tandarts met de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, evenals de eventuele financiële consequenties. Aan de hand van deze bespreking past de tandarts zo nodig het concept aan en registreert vervolgens het finale mondzorgplan in het elektronische patiëntendossier. Bewoners met de indicatie Wet langdurige zorg en behandeling krijgen de mondzorg vergoed.De mondzorg kan ook vergoed worden via de eigen zorgverzekering of door ons aangevraagd worden via een machtiging.

Dit alles ongeacht de woon- of verblijflocatie van de cliënten. Mobiele mondzorgverlening in de persoonlijke leefomgeving van de cliënten, dat wil zeggen aan huis of in een woonzorgcentrum of in een andere verblijfs- of woonvoorziening, is het uitgangspunt. Zo nodig of als dat verstandiger is, kan de zorgverlening ook in een reguliere mondzorgpraktijk plaatsvinden. 

Scholing over mondverzorging
In de woonzorgcentra en andere verblijfs- en woonvoorzieningen verzorgt Fresh Unieke Mondzorg scholing over mondverzorging aan alle verzorgenden. Deze scholing wordt desgewenst ook aangeboden in de vorm van e-learning. Verder wordt de mogelijkheid geboden verzorgenden te begeleiden tijdens de tijdstippen waarop de mondverzorging van de cliënten plaatsvindt. Een aantal keren per jaar wordt door Fresh Unieke Mondzorg de zorgverlening getoetst om te beoordelen of de kwaliteit is gewaarborgd. 

Team van gekwalificeerde medewerkers
De primaire mondzorgverleners, de tandartsen, en alle mondzorgverleners die onder hun verantwoordelijkheid werken, houden zich aan de wettelijke kaders die hiervoor gelden, zoals de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG), de gedragsregels voor tandartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Mededingingswet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Besluit stralingsbescherming.